ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก » เสาร์ 18 พ.ค. 2019 จังหวัดตาก

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 06 มี.ค. 2019, 12:15

ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3

โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อหารายได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าในคนมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางและศูนย์บริการด้านสาธารณสุขชายแดนในจังหวัดตาก

๑.หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นสถานบริการของรัฐที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รับผิดชอบประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จำนวน 33265 คน และยังรับผิดชอบรวมไปถึงประชาชนชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวชายแดน ค่ายพักพิงผู้สูงอายุ ทำให้ประสบปัญหาในการให้บริการมาโดยตลอดเนื่องจากสภาพของผู้เข้ารับบริการเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ช่วยกันหาแนวทางหรือจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหาทรัพยากรมาใช้ในการทำงานบริการประชาชนทั้งประชาชนไทย และต่างชาติในพื้นที่ เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 (สุโขทัย) และชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา ได้ทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ เห็นว่าการทำงานของโรงพยาบาล เป็นภารกิจที่สำคัญและศรัทธาในการทำงานของโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลอุ้มผาง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลกจึงลงความเห็นร่วมกันในการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ จัดหารายได้เป็นทุนมอบให้แก่กองทุนเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผางและสถานบริการสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒.๒ สร้างและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน

๓.เป้าหมาย
๓.๑ จัดหารายได้มอบให้กองทุน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนและกระจายไปยังโรงพยาบาลทั้งห้าแห่งคือ โรงพยาบาลอุ้มผาง พบพระ แม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง

๔.วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลและกิจกรรมเสริมดังนี้
- กิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า”
1. เส้นทางแม่สอด –อุ้มผาง ระยะทาง 163 กิโลเมตร
2. เส้นทางท่องเที่ยว อุ้มผาง-ปะละทะ 55 กิโลเมตร
ค่าสมัครรายละ 1,219บาท มอบเป็นรายได้โรงพยาบาลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาครายได้เป็นทุนแก่โรงพยาบาล
ขั้นตอน

๔.๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลอุ้มผาง หารือแนวทางในชมรมจักรยาน
๔.๒ ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น กำหนดเส้นทาง
๔.๓ ประสานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก จัดทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๔.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
๔.๕ ดำเนินการจัดปั่นจักรยานกิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า”
๔.๖ สรุปและมอบเงินรายได้ให้แก่กองทุน

๕.งบประมาณ
-ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
ชมรมจักรยานสงขลา จังหวัดสงขลา

๗.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562

๘.สถานที่ดำเนินการ
๘.๑ จุดปล่อยตัว บริเวณหน้าโรบินสันสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๘.๒ เส้นทางปั่น ใช้เส้นทาง แม่สอด-อุ้มผาง
๘.๓ จุดสิ้นสุดกิจกรรม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ โรงพยาบาลอุ้มผาง มีรายได้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๙.๒ ประชาชนสนใจการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น
๙.๓ จังหวัดตากได้รับความสนใจการเที่ยวโดยใช้จักรยาน

กำหนดการกิจกรรรม“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3”
เพื่อจัดหารายซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ในคน) มอบให้โรงพยาบาลชายแดน 5 แห่งในจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
……………………..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00-17.00 น. นักปั่นจักรยานรายงานตัว ลงทะเบียน เข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เส้นทางปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 163.4 กิโลเมตร (ปล่อยตัวหน้าห้างโรบินสัน แม่สอด)
เวลา 05.00 น. นักปั่นเตรียมความพร้อมของการปั่นจักรยานทางไกล รับประทานอาหาร
เวลา 06.00 น. นักปั่นพร้อมกันบริเวณ หน้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด ทำการปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน
เวลา 06.00-21.00 น. นักปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานเส้นทาง แม่สอด-อุ้มผาง
เวลา 21.00 น. เช็คยอดนักปั่น นักปั่นรับประทานอาหาร เข้าที่พัก
(หมายเหตุ เส้นชัยมีกิจกรรมมอบเหรียญที่ระลึกและใบประกาศณียบัตรเมื่อนักปั่นเข้าเส้นชัย)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
เส้นทางท่องเที่ยว Fun Ride 50 กิโลเมตร (ปล่อยตัวหน้าที่ว่าการอำเภออุ้มผาง)
เวลา 05.30 น. นักปั่นจักรยานรายงานตัว ลงทะเบียน รับประทานอาหาร
เวลา 06.30 น. ทำการปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน
เวลา 6.30-12.30 น. นักปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานเส้นทาง อุ้มผาง – ปะละทะ – อุ้มผาง
เวลา 16.00 น. อพท.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขันโตกนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผู้ติดตาม พร้อมทั้งทำพิธีมอบรายได้ทั้งหมดกับ ตัวแทนโรงพยาบาล
(หมายเหตุ นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันแรกสามารถร่วมปั่นเส้นทางท่องเที่ยวได้แต่ไม่มีเหรียญที่ระลึกให้)

วันที่ 20 พ.ค.2562 (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม)
เวลา 07.00 น. นักปั่นเตรียมตัวเดินทางกลับแม่สอด
เวลา 09.00 น. นักปั่นที่จะเดินทางกลับ รวมตัวกันที่ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเพื่อเดินทางกลับ นักปั่นที่ต้องการท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
เวลา 14.00น. นักปั่นถึงอำเภอแม่สอดอย่างปลอดภัย
.................................................

ติดตาม สอบถาม รายละเอียดกิจกรรมอัพเดทผ่านทาง
https://www.facebook.com/groups/scatclub

และโทรติดต่อ สอบถาม Woody : 095-4745060

เส้นทางท่องเที่ยว อุ้มผาง-ปะละทะ 55 กิโลเมตร
https://ridewithgps.com/routes/29995170 ... vIjuRjti2o

เส้นทางการปั่น 163.4 กิโลเมตร
https://ridewithgps.com/routes/27012801 ... FVcPjP-sTg

Link : รายละเอียด การสมัคร ตรวจสอบการลงทะเบียน และที่พัก
https://sites.google.com/view/pun-ta-lo ... 6LQx1VAF3s

เครดิตภาพและข้อความ
: อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
: Moggy Gal
: SCAT (กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก)

จุดพลังใจ รับบริจาคยาเหลือใช้ ร.พ.อุ้มผาง
https://youtu.be/mSwp_3HYkXc

โครงการยาต่อชีวิต
https://www.youtube.com/watch?v=CkXd8N6-_L8
แนบไฟล์
52843616_605592063223232_8958671239602241536_n.jpg
18738450_1779081572105163_2812804003106891983_o.jpg
18700308_1422522951128955_5460451918261155676_n.jpg
18739124_468854596785580_6085895930628423965_o.jpg
51582903_3654471557903110_5667743177147154432_n.jpg
50784618_3654471594569773_5243564450283257856_n.jpg
18836874_620412008158761_4078698838064498385_o.jpg
เส้นทางอุ้มผาง.jpg
เส้นทาง 163.4ก.ม.
51132444_3641170372566562_8670192592865984512_n.jpg
เส้นทาง 50 ก.ม.
52528689_3691623840854548_4929991722680713216_n.jpg
52281313_2070637436336903_2095153646206451712_n.jpg
18738805_1779081672105153_4426017196275652383_o.jpg
52531026_3691623637521235_1506659778519105536_n.jpg
57068533_3805666196116978_8973459774075043840_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย mazz เมื่อ 16 พ.ค. 2019, 07:22, แก้ไขไปแล้ว 11 ครั้ง.

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3

โพสต์ โดย mazz » 06 มี.ค. 2019, 12:16

สามารถยิง QR code ไปลิงค์รายละเอียดของการจัดงานได้เลยครับ
แนบไฟล์
53142688_867995943536416_7476178889870409728_n.jpg

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 07 มี.ค. 2019, 13:42

ทำทันทีที่สังคมได้ประโยชน์.....

จากการที่ทางชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก Sunday Cycling pitsAnulok Team หรือ SCAT ตามความคุ้นลิ้นขอหลายคน ได้จัดกิจกรรมปั่นทะลุดอยลอยฟ้า เพื่อระดมทุนให้กับ รพ.อุ้มผาง มาสองปีแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สาม ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมนั้นได้สร้างประโยชน์ให้ รพ.อย่างมาก รวมถึงการตื่นตัวของพี่น้องสองข้างทาง ที่เป็นเส้นทางจักรยาน ทุกชมชนดีใจที่นักปั่นได้ไปเยี่ยมเค้าและสร้างความประทับใจเป็นอย่างดี รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย ทุกคนในอุ้มผางรู้แล้วว่า วันนั้นโรงแรมเต็ม ข้าวหุงไว้ไม่พอขาย ทุกคนมีความสุขกับกิจกรมที่พวกเราได้ทำกัน....

แต่ ความทุกข์และปัญหาเกิดขึ้นทุกวัน ในขบวนการที่ทาง รพ.อุ้มผางได้ทำอยู่นั้น เรื่องยา เหลือใช้เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะทาง รพ.อุ้มผางทำให้เห็นแล้วว่า ประโยชน์กับขยะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ การกระตุ้นขอรับบริจาคยาเหลือใช้ของทางโรงพยาบาล ในปีที่ผ่านมา คิดเป้นมูลค่าได้ เก้าล้านบาท ซึงหมายความว่า ทาง รพ.ได้ช่วยให้ประเทศไม่ต้องจ่ายเงินค่ายา เป็นเงิน 9 ล้าน บาท ...

จากข้อมูลที่มีการสำรวจเกี่ยวกับยาเหลือใช้ พบว่า คนไทยทิ้งยาไว้ที่บ้านให้เป็นขยะโดยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลย คิดเป็นมูลค่าปีละ 6,000,000,000 (หกพันล้านบาท) นี่คือยาที่เราทิ้งให้เป็นขยะ แต่ รพ.อุ้มผาง สามารถ ดึงขยะให้กลับมามีค่าอีก เก้าล้านบาท นั่นหมายความว่า เรายังสามารถขุดขยะยาเหลือใช้ให้มีค่าได้อีก 5,991,000,000 บาท...

ผมจึงคิดว่า ปีหน้า ผมจะเริ่มตลุยสร้างมูลค่ายาเหลือใช้ที่เป็นขยะให้กลายมาเป็นประโยชน์ ปีละ 20 ล้านบาท โดยจะเริ่ชักชวน พี่น้องในกลุ่มนี้และชมรมจักรยานทุกอำเภอทุกจังหวัด มาช่วยกันจัดกิจกรรม "ปั่นปันยาเหลือใช้" กัน โดยท่านเปลี่ยนจากการปั่นออกทริป ไปโน่นไปนี่ มาเป็นทริป ปั่นไปขอรับบริจาคยาตามชุมชนต่างๆ ผมว่าถ้าเราช่วยกัน มันมีความเป็นไปได้....

ตอนนี้ยาที่ได้มา ไม่ใช่แค่ใช้ที่ รพ.อุ้มผางนะครับ แต่ยังส่งต่อไปยัง รพ.ต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศ ที่ประสบปัญหาไม่มีเงินซื้อยามารักษาพี่น้องคนไทยครับ

ดังนั้นพี่น้องนักปั่น ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ สนใจอยากร่วมด้วยช่วยกัน ท่านสามารถเริ่มเริ่มได้เลยนะครับ ปีนึงท่านอาจจะชวนเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มท่านออก ปั่นปันยา เดือนละครั้ง ปีนึง 12 ครั้ง เราคงได้ยามาช่วย รพ.เหล่านี้ ได้มหาศาลเลยนะครับ...

สนใจสอบถามผมได้เลยนะครับ

จักรยานสร้างโอกาส เสมอครับ

เครดิตข้อความและภาพ : Fackbook : ณฐพบธรรม พบธรรมเจริญใจ : SCAT (กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก)
แนบไฟล์
49010872_3578098505540416_8857591151385903104_o.jpg

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 07 มี.ค. 2019, 13:49

สกล กิจจา
16 ชม.
3
(แม่สอด - อุ้มผาง)
โค้ง 4299 เมตร 163.7 กิโลเมตร

@แมว ขอเชิญชวน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจของผู้จัด ที่จะช่วยเหลือสังคม ลงมือ ลงแรง กายใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นั่นคือประการที่หนึ่ง

และประการที่สองคือ เส้นทางนี้กับกิจกรรมนี้ ถ้าจะให้ผมเทียบกับ อีกกิจกรรมที่ไต่บนเส้นทางสูงๆ สำหรับผม ผมคิดว่า เส้นทางปั่นทะลุดอยลอยฟ้า มีสเน่ห์กว่าเยอะ

นอกจากนี้ ปีนี้ผู้จัดยังมีเส้นทางปั่นท่องเที่ยว การันตรีได้ถึงความ อะเมสซิ่ง เชื่อว่า ท่านๆทั้งหลายต้องไม่เคยสัมผัสเส้นทางนี้แน่นอน

@แมว เชิญชวนทุกท่านครับ สร้างกุศลและได้หาประสบการณ์ใหม่ๆครับ 1200++ โค้ง ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านครับ

*************************

ว่ากันว่า...ระหว่างการใช้เงินจำนวนเท่ากัน ซื้อสิ่งของ กับซื้อประสบการณ์ ความสุขที่เราได้จะแตกต่างกัน

และเมื่อเวลาผ่านไป ความสุขจากการได้สิ่งนั้นมาจะแปรผกผันกัน นั่นคือ...

เมื่อเราใช้เงินซื้อสิ่งของ..ความสุขที่สุดของเราจะเกิดขึ้นในวินาทีที่เราจ่ายเงินเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครอง

จากนั้นกราฟความสุขจะลดน้อยถอยลงตามจำนวนวันเวลาที่ผ่านไป

แต่เมื่อเราใช้เงินซื้อประสบการณ์..กราฟความสุขอาจไม่ได้พุ่งสูงปรี๊ดเท่าการได้จับจ่ายซื้อของ บางครั้งอาจติดลบด้วยซ้ำ เพราะประสบการณ์บางอย่างได้มาแบบเจ็บปวด

แต่คุณค่าที่ได้จากการเรียนรู้นั้น สามารถสร้างความสุขได้ไม่รู้จบในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิต

เครดิต
-New Heart Anonymous-
.
.
If given the chance to spend the same amount on either a material purchase or a valuable experience, the joy we feel differs considerably. Over time, the net amount of happiness we harvest from each transaction will alter. In other words...
When we squander our money on buying material goods, we feel euphoria the minute we make our purchase and take possession of the items. After that initial rush, the graph of happiness gradually falls off as time passes.
On the other hand, when we shell out for an experience, the graph of happiness may not soar immediately. In fact, it could sink to rock bottom if the experience is a negative ordeal. However, what we pay for the lessons we learn can purchase an infinite amount of happiness throughout our lives.

เครดิต ข้อความและภาพ : facebook : สกล กิจจา
แนบไฟล์
53728862_1580815238687762_2348372153335808_n.jpg

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 14 มี.ค. 2019, 23:35

ขอแรงช่วยกันด้วยครับ..

หลายคนสอบถาม แกมตำหนิผม ว่า ทำไมไม่เปิดรับสมัครเว็ป ดังที่งานจักรยานเค้านิยมไปกระจายข่าวที่นั่น เพราะเค้าไม่ทราบเรื่องเลยว่ามีกิจกรรมแบบนี้...

ตอบนะครับ เผื่อมีคนถามอีก เพราะว่า การไปให้ทางเว็ปนั้นดำเนินการให้ มันง่ายและสะดวก แต่มีค่าบริการ หลัก 20 บาท ขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่หักค่าใช้จ่าย นั่นหมายความว่าผมต้องหาค่าดำเนินการไปจ่ายตรงนี้ ที่พันคนก็สองหมื่น ซึ่งเงินจำนวนนี้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ทำอะไรได้อีกมากครับ...

กิจกรรมนี้ผมสร้างมาเพื่อให้เป็นที่ ที่นักปั่นจากทุกที่สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ ทางอาจจะดูโหดไปนิด ระยะทางอาจจะมากกว่าที่อื่น และเส้นชัยอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดปล่อยตัว แต่ผมมองว่า ทุกสิ่งอย่างคือใจ ของนักปั่น ที่ต้องการหาประสบการณ์จากกิจกรรมนี้..

ปั่นทะลุดอย ไม่มีผู้แพ้ ไม่มีผู้ชนะ และไม่ใช่เรื่องน่าอายที่ปั่นไม่จบ หรือจูง เพราจุดประสงค์ของผมคือการหาเงินช่วยโรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลชายแดนอีกสี่แห่ง การขอเรี่ยไรเงินไปช่วย ผมทำได้และง่ายด้วย แต่การมีกิจกรรมปั่นทะลุดอย ก็เพื่อให้นักปั่นได้ไปเห็นว่า โรงพยาบาลเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ ทำงานกันอย่างไร เพื่อที่ในปีต่อๆไป ท่านจะได้กลับมาพร้อมกับเพื่อนที่ท่านไปบอกบุญมาแล้ว...

เป้าหมายที่สองหลังจากที่ผมทำปั่นทะลุดอยครั้งแรก ผมเห็นว่า อุ้มผางเมืองในซอกหลืบของภูเขา ที่ใครจะมาต้องตั้งใจเท่านั้น และไม่เคยอยู่ในหัวสมองของใครหลาย เพราะหลายคนรู้จักน้ำตกทีลอซู มากกว่ารู้จักอุ้มผาง ที่นี่การท่องเที่ยวจึงมีวันปิดเทอมไม่เหมือนเมืองท่องเที่ยวอื่นๆที่ขายการท่องเที่ยวได้ตลอดปี การที่ผมพานักปั่นไปปั่นในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว จึงทำให้อุ้มผางกลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น ชาวบ้านดีใจ หน่วยงานดีใจ หลายฝ่ายดีใจ นักปั่นก็สุขใจ...

สิ่งที่ผมต้องการต่อจากนี้ คือการำให้อุ้มผางเป็นเมืองจักรยาน ในแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม สารภาพว่าเคยไปคิดทำที่แม่ฮ่องสอนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ล้มไม่เป็นท่าเลย เพราะชาวบ้านไม่เอาด้วย แต่ที่อุ้มผาง ชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วว่า คนปั่นจักรยานใจบุญ มีน้ำใจที่จะมาช่วยเหลือพื้นที่เค้า และทุกๆปีต่อจากนี้จะมีจักรยานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การผลักดันให้อุ้มผางเป็นเมืองจักรยานจึงไม่ใช่เรื่องยาก ....

ดังนั้นช่วงนี้ ขอให้ท่านได้ช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมปั่นทะลุดอยให้คนที่สนใจทราบทีว่าเราทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไร และถ้ามาร่วมแล้ว เค้าจะได้อะไรกลับไปบ้าง และที่สำคัญ ช่วยแชร์ลิงค์ช่องทางการสมัครให้เค้าเหล่านั้นทราบทีครับ ท่านแค่แชร์และชวนคนมาร่วมกิจกรรมท่านก็ได้บุญแล้วครับอย่างน้อยท่านก็มีเพื่อนมาร่วม....ทรมารบันเทิงด้วยกัน

ขอบคุณครับ

เครดิตข้อความและภาพ : Fb : SCAT (กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก) : ณฐพบธรรม พบธรรมเจริญใจ
แนบไฟล์
53761014_363812174467007_1205241816954175488_o.jpg
53617004_10214524147081061_8181548004616962048_o.jpg
54432923_418559065392377_8171394238072750080_n.jpg
53766634_2104868819580431_897955147651481600_n.jpg

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย Lam_merison » 18 มี.ค. 2019, 11:53

วันที่ 19 มีรถกลับจากอุ้มผางมั้ยครับ สำหรับนักปั่นที่ไม่ได้อยู่ทำกิจกรรม ???
ปั่นปีละ 10,000 กม.ก็พอ จะเอาอะไรมากมาย

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 18 มี.ค. 2019, 12:33

Lam_merison เขียน:วันที่ 19 มีรถกลับจากอุ้มผางมั้ยครับ สำหรับนักปั่นที่ไม่ได้อยู่ทำกิจกรรม ???

มีครับ เป็นรถ 6 ล้อ

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย Lam_merison » 18 มี.ค. 2019, 13:38

ขอบคุณครับ
ปั่นปีละ 10,000 กม.ก็พอ จะเอาอะไรมากมาย

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย kob1234 » 20 มี.ค. 2019, 11:54

ควรไปลองรายการนี้ โหด มัน ฮา

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 20 มี.ค. 2019, 16:01

Lam_merison เขียน:ขอบคุณครับ

ยินดีให้ข้อมูลครับ

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย เฮียฮ้อ36 » 02 เม.ย. 2019, 21:34

สนใจครับ
https://www.facebook.com/Audaxtraining
ชีวิตยืนยาว ต้องปั่นทางไกล

ทริปชวนปั่น
viewtopic.php?f=57&t=505078

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 02 เม.ย. 2019, 23:32

เฮียฮ้อ36 เขียน:สนใจครับ


เตรียมตัว เตรียมใจ สมัครเลยครับ

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย เฮียฮ้อ36 » 04 เม.ย. 2019, 11:27

ขอบคุณครับ

มีรายชื่อ​รีสอร์ต​ หรือโรงแรม​ ใกล้ๆจุดสตาร์ท​ พร้อมเบอร์โทร​
เเนะนำไหมครับ


ตอนร่วมได้​ 4-5 ท่านแล้วครับ
https://www.facebook.com/Audaxtraining
ชีวิตยืนยาว ต้องปั่นทางไกล

ทริปชวนปั่น
viewtopic.php?f=57&t=505078

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 04 เม.ย. 2019, 16:14

อ.แม่สอด
ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ จำนวนห้อง ราคา
กีเดี้ยนส์ เฮ้าส์ 436 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 055-535277 , 084-7771190 18 400-600
เก๋า เก๋า รีสอร์ท 374 ม.7 ต.แม่ปะ ถ.แม่สอด-ตาก 08 6203 4430 055 801600 35 450-1500
โกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท 390 ม.1 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่สอด 055 534520 , 08 1674 7897 56 450-550
กรีนเกสท์เฮ้าส์ 460/8 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 533207 , 08 7308 1873 10 120-350
ควีนพาเลส 65/9 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 535 627-8 72 400-1800
คิงส์ โฮเต็ล 68/12 ถ.ตาก-แม่สอด ต.แม่สอด องแม่สอด 055 533808 9 400
เค เค บูทีคอินน์ 19/4 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด 081 6878295 , 081 3776638 13 450-850
เจทู 149/8 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 536 161 45 900-2000
ช่อไม้หอม 8 ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 055 030268 , 081 0426180 40 400-500
ชัชนันท์ รีสอรืท 11/2 ซ.ตาลเดียว ต.แม่สอด 0894062229 , 086 8868611 8 450-500
ซี เค ฮิลล์ 1/28 ถ.ราชการราษฎรดำหริ1 ต.แม่สอด 055 534133 Fax.055 534134 44 600-1400
เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท 100 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055 532601-8 Fax.055 532600 113 1600-3600
ชาฟา รีสอร์ท 17/52 ถ.สมัครสรรพาการ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 095 5953005 10 400-800
ดวงกมล แม่สอด 298/2 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด 055 542648 , 055 531699 F 055 542651 50 250-450
ดอยมูเซอโฮมสเตย์&แคมป์ปิ้ง 151 ม.5 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 08 3335 9963 , 08 6209 6848 (ติดต่อไม่ได้) 19 400-2500
ไดมอนด์ฮิลล์ 438 ม.1 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ป่ะ 055 532406,081 6747897,081 9537318 25 450-600
ตาลเดี่ยว เฮ้าส์ 5/21 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 534123 , 081 7868519 34 350-450
ธีร์เฮ้าส์ แม่สอด 13/22 ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 031653 , 081 7277289 20 400-800
บ้านคอนหวัน รีสอร์ท 498 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด .จ.ตาก 055 535456-7 , 088 5808577 40 500-600
บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท 8 บ.ตาลเดี่ยว ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด 0 5554 7225-6 , 090 9686867 15 800
บ้านจอมทัพ รีสอร์ท 78 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 081 7553720 11 250-700
บ้านทวิพัฒน์ 9/9 ถ.บ้านใหม่ อ.แม่สอด 055 546199 , 085 1068011 , 082 2266267 43 350-450
บ้านพักทองมนตรี 105 ถ.สรรพากร อ.แม่สอด จ.ตาก 081 9883175 , 082 4521011 24 350
บ้านม่อนอิน 199 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 08 1972 2832 , 055 802910 8 499-1000
บ้านไมตรี บูติคเฮ้าส์ 80 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055-533334 , 084-3828839 8 490-550
บ้านสวนดาบพรรีสอร์ท 11 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด 081 9535668 11 400-1200
บ้านอริสา 641/10 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด 055 535111 , 083 166966 35 550
บ้านระเบียงไม้ 3/3 ถ.ดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 532144 , 055 532424 19 704-1224
บ้านแม่สอด บูติกรีสอร์ท 536 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 055 508939 , 094 9494121 20 500-900
บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์ 740 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055 531590 , 055 535204 , 08 1732 7563 19 350-1200
ปูนนกันต์ 10/3 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 534732-3,086 4400359 F055 534733 35 820
แพรวดาวเพลส 542 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 089 99618502 15 380-450
พรเทพ 25/4 ซ.ศรีเวียง ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 532590-4, Fax. 055 532596 146 300-800
พี.เค. เฮ้าส์ 880 ม.9 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ 055 532744 , 055 533870,Fax.055 533233 59 350-700
พุทธชาติ รีสอร์ท 78/6 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด 055 546135 , 08 94370296 19 700-1200
พงศ์พิชา บูติดเฮ้าส์ 79/9 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด 055 532981 , 091 1452633 46 450-500
เพชรรัตน์ 13/7 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด 055 532135-6 , 08 1888 9989 16 500-550
พิณ เกสท์เอ้าส์ 102/2 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 0 5553 4651 ,089 8585633 17 350-400
เฟิสท์ 444 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 531233 , Fax. 055-531340 33 280-450
ภูอินน์ 199 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 055 801601-4 150 250-1,200
ม่อนหินฝนฮัท 167 หมู่ 6 ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก 63110 086 2127750 , 086 6675957 6 400–2,000 
เมยมณีรีสอร์ท 1060 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 086 8873386 11 750-1500
แม่สอด ซิตี้ฮิลล์ โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท 78/25 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด 055 533139 , 084 8566686 51 900-1500
แม่สอดเกสเฮ้าส์ 208/4 ถ.อินทรคีรี 11 อ.แม่สอด จ.ตาก 055 542634, 0 5553 2745 , 08 1937 4011 9 230-380
ยูริ รีสอร์ท 8 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 089 9921836 , 055 030438 14 500-700
เรโทร ทวิน โฮม 11/104 หมู่บ้านในฝัน ซ.ร่วมแรง ต.แม่สอด อ.แม่สอด 093 2864291 7 350-650
เรือนวัลลภา 969 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 055 563929 , 081 9032171 8 450
รุจิรา เกสท์เฮ้าส์ 3/18 ถ.บัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055 544969 , 08 9855 8859 (ปิดปรับปรุงห้อง) 20 400-1,000
ไร่มณีทิพย์ 489 ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด 055 542668 , 096 9657989 28 990-1490
ลดาวัลย์ การ์เด้นท์ 055 544726 (เลขหมายยังไม่เปิดบริการ) 20 450
ล้านนา รีสอร์ท 69 ม.9 บ.บ้านรักร่วมใจ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 055 516111 055 512215 23 450-550
ลีลาวดี เฮ้าส์ 450 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 055 801652 , 08 8422 4200 33 380-600
วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท 373 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง 055 030418 , 093 2258818 120 780-3600
ศรัญญา รีสอร์ท 467 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด (เปลี่ยนเป็นรายเดือน) 055 546875,087 2041040 F 055 546875 5 350-500
สรการฤทธิรณ รีสอร์ท 29 ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055 531596 , 08 7842 3100 20 300-2500
สลีป เนสท์ โฮลเทล 531 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 081 8455579 21 200-350
ภูกาษาวิล รีสอร์ท 817 ม.2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด 08 19729032 , 08 1972 9032 (ปิดกิจการ) 20 350-2500
หมอกฟ้าใส รีสอร์ท 381 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 055 577682-4 , 089 3989225 22 2200-3500
ร่วมใจ เกสต์เฮ้าส์ 59/1 ซ.ร่วมใจ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055 532448 ,099 419 8595 17 350
อิมบูติค โฮเทล 586 ม.10 ซ.ตาลเดี่ยว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 63110 055 546301 , 082 8873780 20 600-800
อิระวดี รีสอร์ท 758/1-2 ถ.อินทระคีรี 055 535430 ,08 0771 0938 14 1200-2100
อีโค่ อินน์ 8/88 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด 055 532181-2 87 800-1200
อุทัยวรรณรีสอร์ท 448 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055 801691 , 08 4812 7501 8 500-550
เอราวัณ เพลส 1/9 ถ.ราษฎ์บูรณะ ต.แม่สอด อ.แม่สอด 08 1284 2020 40 400-800
เอราวัณ อินน์ 1/9 ถ.ราษฎ์บูรณะ ต.แม่สอด อ.แม่สอด 0 5553 5797 ,055 532060 40 400-1200
ออร์คิด การ์เด้นฮิลล์ 250 ม.2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 08 1605 5739 (ปิดปรับปรุง) 13 300-500
เฮือนคำฟ้า กอล์ฟรีสอร์ท 843 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 081 9628915 , 08 7842 8031 30 1500-3500
โฮมสเตย์บ้านห้วยปลาหลด 17 ม.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 08 9857 6850 10 400
RJ เฮ้าส์ รีสอรืท 70 ม.10 ซ.ตาลเดียว ต.แม่สอด 055 533209 23 450-500
hop inn แม่สอด 81/9 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055 536 399 156 650

ตามนี้เลยครับ (เช็คกับทางโรงแรมด้วยนะครับ กรณีต้องการนำจักรยานไว้ในห้อง)และมีที่พักฟรี ที่โรงเรียนแม่สอดพิทยาคม ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปล่อยตัวประมาณ 1.5 กิโลเมตร (ปีที่แล้วใช้ที่นี่) ให้นักปั่นได้พักในคืนที่ 17 พ.ค.

Re: ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 3 ณ.แม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก

โพสต์ โดย mazz » 16 เม.ย. 2019, 18:26

ภาพคัทอาร์ท
แนบไฟล์
57383177_2279688995605811_2071536596003323904_n.jpg
56721609_2279688958939148_8217569560321064960_n.jpg
57070934_2279688932272484_4941143613854711808_n.jpg
56649302_2279688888939155_7674030063053963264_n.jpg
56685754_2279688845605826_1097798451220971520_n.jpg
56718479_2279688808939163_4530623346848563200_n.jpg
56726447_2279688762272501_2072646230869016576_n.jpg
56627543_2279688712272506_7765321903622848512_n.jpg
56542059_2279688675605843_3256074385668177920_n.jpg
57162488_2279688645605846_8394545590423257088_n.jpg
56883594_2279688612272516_2639561538616164352_n.jpg
56897039_2279688582272519_7013001430462103552_n.jpg
56806641_2279688545605856_1848915199667470336_n.jpg
56857633_2279688498939194_1283624613623889920_n.jpg
56770774_2279688455605865_184475803210219520_n.jpg
56691374_2279688418939202_6775168797562109952_n.jpg
56691298_2279688365605874_685453420114477056_n.jpg
57299416_2279688325605878_6000373701139234816_n.jpg
57133755_2279688285605882_4434317282285453312_n.jpg
56842727_2279688232272554_3739975865438568448_n.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน